سایت اطلاع رسانی فعالیت های گروه در سال تحصیلی 99 -98


گروه آموزشی معماری  استان زنجان

عمامه گذاری مدرسه علمیه نواب مشهد


عکس: امیر حریرچی - ایسنا_________
منبع : ایسنا