سایت اطلاع رسانی فعالیت های گروه در سال تحصیلی 99 -98


گروه آموزشی معماری  استان زنجان

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی 94


در راستای اجرای برنامه عملیاتی و ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی ، علمی و پژوهشی و ترویج ارتقای فرهنگ استفاده از ابزار تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی،به پیوست فراخوان تولید محتوای الکترونیکی و بهترین روش تدریس در قالب طرح تجارب موفق و تولید بسته آموزشی با محوریت کیفیت بخشی به آموزش کتاب درسی ارسال میگردد.مقتضی است ضمن اطلاع رسانی مناسب آثار همکاران شرکت کننده تا حداکثر تا تاریخ1394/10/25 به اداره کل استان ارسال گردد


| تعداد بازدید: 199