سایت اطلاع رسانی فعالیت های گروه در سال تحصیلی 99 -98


گروه آموزشی معماری  استان زنجان

تهیه فیلم از نحوه ی تدریس در دروس تخصصی رشته ی معماری داخلی


تهیه فیلم از نحوه ی تدریس در دروس تخصصی رشته ی معماری داخلی


| تعداد بازدید: 96